Verkorte huurvoorwaarden

VERKORTE HUURVOORWAARDEN VAN WESTEIND RUIMTEVERHUUR

Artikel 1: Algemeen:
Deze verkorte huurvoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden van Westeind Ruimteverhuur hierna ook te noemen “verhuurder”.

Artikel 2: De huurder:
De huurder is degene die vermeld staat op de huurovereenkomst als zijnde “huurder”.
Particulieren zijn vrijgesteld van BTW. Bij BTW-plichtigen komt het dan geldende btw-tarief bovenop de netto huurprijs. Dit volgens de wettelijke kaders.
Indien de “huurder” een rechtspersoon is dan dient de wettelijke bevoegde van deze rechtspersoon de huurovereenkomst te ondertekenen. Tevens is het inleveren van een recent, niet ouder dan 6 maanden, uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) verplicht.
De “huurder” is te allen tijden verplicht een geldig legitimatiebewijs te overleggen waarvan een kopie gemaakt wordt.
Tevens is “huurder” verplicht om zorg te dragen voor een juist adres, telefoonnummer en e-mailadres aan Westeind Ruimteverhuur en kan hij zich nooit beroepen op het niet nakomen van afspraken door onjuiste adressering.

Artikel 3: Het gehuurde:
Het gehuurde is de in de huurovereenkomst vermelde ruimte. Deze ruimte wordt gehuurd in de staat zoals verhuurder de ruimte overdraagt bij aanvang van de overeenkomst. De huurder moet bij het opleveren aan verhuurder op of voor de einddatum van de overeenkomst de ruimte in dezelfde staat opleveren zoals verkregen.

Artikel 4: Gebruiksdoel:
Bij het afsluiten van de huurovereenkomst bent u verplicht om het gebruiksdoel aan te geven. Opslag en bewerking etc. van afvalstoffen, metalen, chemicaliën, gasflessen, voedingsmiddelen of grondstoffen daarvan zijn niet toegestaan. Huurder is zelf verantwoordelijk om te toetsen aan wettelijke kaders en/of vergunning noodzakelijk is. Westeind Ruimteverhuur kan dan eventueel deze zaken toestaan.

Artikel 5: Huurprijs en Huurprijswijziging:
Alle genoemde huurtarieven worden in de huurovereenkomst vermeld per maand tenzij anders overeengekomen. Particulieren zijn vrijgesteld van BTW. Bij BTW-plichtigen komt het dan geldende BTW-tarief bovenop de netto huurprijs. Dit volgens de wettelijke kaders. Een huurder waarvan de huur belast is met BTW doet een uitdrukkelijk beroep op toepassing van de regeling van 24 maart 1999, nr. VB99/571. Huurder verklaart hiermee dat hij de ruimte gebruikt voor minimaal 90% BTW- belaste activiteiten.
In januari wordt de huurprijs verhoogd met het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en wel over de maand oktober.

Artikel 6: Huuropzegging en looptijd:
De huurovereenkomst met einddatum, van bepaalde tijd, eindigt van rechtswege per deze datum. Mocht huurder niet voor of op de einddatum de ruimte leeg hebben opgeleverd dan wordt de huur automatisch met een maand verlengd en zal Westeind Ruimteverhuur de huur voortgezet facturen.
De huurovereenkomst zonder einddatum, van onbepaalde tijd, kent een opzegtermijn van opzeggen voor of op de 15de van de maand. Dan eindigt de huur aan het einde van die maand. Wordt er na deze dag opgezegd dan wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd met nog een maand.

Artikel 7: Verzekering:
De huurder wordt geacht de opgeslagen goederen te verzekeren. Het wel of niet verzekeren is te allen tijden de verantwoordelijkheid van huurder.
Westeind Ruimteverhuur is nooit aansprakelijk voor schade aan personen of goederen in en om de locatie van Westeind Ruimteverhuur. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een afdoende verzekering(en).

Artikel 8: Betaling:
De betaling van de eerste huur en borgen moet vooraf geschieden. De maandelijkse huur wordt d.m.v. een automatische incasso geïncasseerd. U ontvangt daarvoor een factuur per mail.
De huurder is zelf verantwoordelijk dat de incasso mogelijk is. Westeind Ruimteverhuur houdt zich het recht voor om in geval van ingebrekestelling de huurder de toegang tot de ruimte en het gebouw te weigeren en te doen weigeren. Bij te late betaling zal Westeind Ruimteverhuur aan huurder incasso- en administratiekosten in rekening brengen.
Blijft huurder na drie herhaalde aanmaningen in gebreke dan kan Westeind Ruimteverhuur de huurovereenkomst beëindigen en de ruimte ontruimen en weer voor verhuur beschikbaar stellen. Deze kosten komen bij de openstaande vordering en blijft op huurder te vorderen.

Artikel 9: Borgsom:
Huurder betaalt een borg voor de ruimte gelijk aan eenmaal de overeengekomen maandelijkse huur. Ook betaalt huurder een borg voor de toegangspas. Deze borgen wordt binnen twee weken na de einddatum van de huurovereenkomst terugbetaald, eventueel na aftrek van openstaande posten, op het bekende rekeningnummer van huurder. Alleen met schriftelijke goedkeuring kan het borgbedrag worden gestort op een ander rekeningnummer.

Artikel 10: Pand- en retentierecht:
Huurder verleent Westeind Ruimteverhuur een pand- en retentierecht op de zich in de ruimte bevindende goederen, in geval huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. In alle zaken waarin deze en de algemene voorwaarden niet voorziet beslist de directie van Westeind Ruimteverhuur.

Artikel 11: Toegangs- en Openingstijden:
Westeind Ruimteverhuur is voor huurders geopend van 06.00 uur tot 23.00 uur, 7 dagen per week.
Huurder ontvangt bij aanvang van de huurperiode een speciaal slot en een toegangspas . Huurder is verplicht op verzoek een reservesleutel(welke bijgeleverd is) aan Westeind Ruimteverhuur af te staan, dit voor inspectie en calamiteiten. Na afloop van de huurovereenkomst blijft het speciale slot eigendom van huurder en kan om veiligheidsredenen niet ingenomen worden. Huurder ontvangt de reservesleutel retour.
Huurder verleent Westeind Ruimteverhuur toegang tot de unit in geval van calamiteit en/of controle de unit te betreden.

Artikel 12: Oplevering ruimte en inlevering toegangspas:
Na afloop van de huurovereenkomst dient u voor of op de einddatum de ruimte schoon op te leveren en de toegangspas(sen) in te leveren. Maakt u hierover vooraf een afspraak via e-mail zodat wij het een en ander snel kunnen afwikkelen.

Rosmalen, januari 2020 Westeind Ruimteverhuur

 

Bent u op zoek naar prijsinformatie ? Bel of mail ons dan voor een passend aanbod.